Acta Zoologica Bulgarica

Acta Zoologica Bulgarica

ISSN: 0324-0770 | Периодичност: 4 книжки годишно | Импакт фактор (ISI 2018) = 0.278

Международно списание със свободен достъп в областта на разнообразието, екологията и еволюцията на животните, издавано от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките.

Списанието е наследник на първото зоологично списание на Българската академия на науките, озаглавено Известия на Зоологическия институт с музей (1951—1974). Acta Zoologica Bulgarica публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки съобщения в областта на систематиката и филогенията, зоогеографията и фаунистиката, екологията на наземните животни, етологията, водната екология, паразитологията, палеозоологията, зооморфологията и биологията на развитието, консервационната биология, приложната зоология и други клонове на зоологията, отнасящи се до разнообразието, екологията и еволюцията на животните. Географският обхват на списанието е неограничен, но се дава приоритет на фауната на България и Балканския полуостров, както и на прилежащите региони (напр. Черно море, Дунавския басейн, Югоизточна Европа). Приемат се също и описания на нови зоологични методи, кратки рецензии или анотации на зоологични книги, както и информация за научни събития (проведени и предстоящи).

Acta Zoologica Bulgarica се издава на английски език.

За статии, представени в списанието след 1 юли 2016 г., е въведена такса от 20 лв. (10 Евро) на печатна страница.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

Главен редактор: Бойко Георгиев
Почетен главен редактор: Васил Големански

Съредактори:

Апостолос Апостолу
Драган Чобанов
Румяна Мечева
Параскева Михайлова
Иван Пандурски
Васил Попов

Изпълнителен редактор: Росица Кънева
Езиков редактор: Весела Евтимова

Редакционен съвет:

Христо Делчев (София)
Виктор Фет (Хънтингтън)
Денис Гераад (Париж)
Георги Георгиев (София)
Петер Гльоер (Хетлинген)
Виктор В. Глупов (Новосибирск)
Анди Грийн (Севиля)
Борислав Георгиев (София)
Борис Крищуфек (Любляна)
Жан Марио (Женева)
Йожеф Матена (Ческе Будейовице)
Георги Марков (София)
Юрий М. Марусик (Магадан)
Владислав Монченко (Киев)
Борис Николов (София)
Анастасиос Легакис (Атина)
Тошко Любомиров (София)
Влада Пенева (София)
Алекси Попов (София)
Митко Събчев (София)
Милчо Тодоров (София)
Маргарита Топашка (София)
Йордан Узунов (София)
Елица Узунова (София)

Информация за съдържанието на това списание е включена в следните издания на Thompson Reuters:
— Science Citation Index Expanded (SciSearch®)
— Journal Citation Reports/Science Edition
— Biological Abstracts
— BIOSIS Previews
— Zoological Record

За кореспонденция:
Росица Кънева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания — БАН, бул. Цар Освободител 1, София 1000 | е-поща: